Informace pro podání stížnosti

Postup při podávání a vyřizování stížnosti na poskytnutou zdravotní péči nebo proti činnostem souvisejícím se zdravotními službami polde zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách)

Zákonná norma

Stížnosti pacientů na poskytovanou zdravotní péči se řídí § 93 zákona č.372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), v platném znění (dále jen "zákon č.372/2011 Sb.").

Kdo je oprávněn podat stížnost

Proti postupu při poskytování zdravotních služeb nebo proti činnostem souvisejících se zdravotními službami může dle § 93 odst. (1) zákona č.372/2011 Sb. podat stížnost:

a) pacient,

b) zákonný zástupce nebo opatrovník pacienta,

c) osoba blízká v případě, že pacient tak nemůže učinit s ohledem na svůj zdravotní stav nebo pokud zemřel,

d) osoba zmocněná pacientem

Stížnost musí obsahovat

a) jméno, příjmení, adresu stěžovatele, vlastnoruční podpis stěžovatele

b) jméno, příjmení, adresu pacienta, pokud je pacient odlišný od stěžovatele

c) vylíčení podstatných skutečností, které jsou podnětem ke stížnosti.

Postup při podání stížnosti

1.1. Stížnost se podává poskytovateli na adresu: Viamedica spol. s r.o. Lesní 2330, Rožnov pod Radhoštěm; tím není dotčena možnost podat stížnost podle jiných právních předpisů.

1.2. Stížnost je možné podat ústně; o ústní stížnosti sepíše se stěžovatelem záznam zaměstnanec poskytovatele, kterému byla stížnost sdělena.

1.3. Stížnost je možné podat písemně a to osobně, poštou, e-mailem na elektronickou adresu viamedica@viamedica.cz nebo do datové schránky u3es73g

1.4. Stížnosti anonymní se neprošetřují.

1.5. Pokud je stížnost podána e-mailem bez uznávaného (zaručeného) elektronického podpisu, bude stěžovatel o obdržení stížnosti informován bez zbytečného odkladu elektronickou formou jednatelem nebo jím pověřeným pracovníkem, který stěžovatele vyzve, aby do 7 pracovních dnů písemně potvrdil stížnost, kterou vlastnoručně podepíše, případně aby stížnost podepsal uznávaným (zaručeným) elektronický podpisem, nebo stížnost poslal prostřednictvím datové schránky. Ve stejné lhůtě může stěžovatel svou stížnost poskytovateli zopakovat ústně. Pokud stěžovatel stížnost svým vlastnoručním či elektronickým podpisem nepodepíše, stížnost nezopakuje poskytovateli ústně, příp. nedoplní potřebné údaje, bude se stížností nakládáno jako se stížností anonymní.

1.6. Stížnost, ze které není patrné, kdo ji podává (není uvedeno jméno, příjmení a adresa stěžovatele), nebo v průběhu šetření se zjistí, že uvedené údaje jsou nepravdivé, se považuje za anonymní.

1.7. Pokud stížnost podá více stěžovatelů a není ve stížnosti určeno, komu z nich se mají doručovat písemnosti v šetřené věci, doručují se všechny odesílané písemnosti tomu stěžovateli, který je uveden na prvním místě.

1.8. Stěžovatel je o přijetí podané stížnosti a o lhůtě vyřízení informován dopisem jednatele poskytovatele nebo jím pověřeným pracovníkem. Lhůta k vyřízení stížnosti je 30 dnů ode dne jejího doručení (§ 93 odst. (3) písmeno b) z.č. č.372/2011 Sb.). V odůvodněných případech je možno tuto lhůtu prodloužit o dalších 30 dnů.

1.9. Pokud stěžovatel opakuje stížnost, která již byla prošetřena a vyřízena, aniž jsou uvedeny nové skutečnosti, nebude tato stížnost znovu šetřena. Stěžovatel bude o tomto stanovisku písemně vyrozuměn jednatelem poskytovatele nebo jím pověřeným pracovníkem.

1.10. Pokud stěžovatel nesouhlasí s vyřízením stížnosti, může stížnost podat Krajskému úřadu, odboru zdravotnictví. Zároveň uvede důvody nesouhlasu s vyřízením stížnosti poskytovatelem.